oh-my-zsh国内镜像安装和更新方法


安装依赖

  1. git
  2. zsh

安装git

CentOS 升级安装最新版git

下载码云安装包

wget https://gitee.com/mirrors/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh

编辑install.sh

找到以下部分

# Default settings
ZSH=${ZSH:-~/.oh-my-zsh}
REPO=${REPO:-ohmyzsh/ohmyzsh}
REMOTE=${REMOTE:-https://github.com/${REPO}.git}
BRANCH=${BRANCH:-master}

REPO=${REPO:-ohmyzsh/ohmyzsh}
REMOTE=${REMOTE:-https://github.com/${REPO}.git}

替换为

REPO=${REPO:-mirrors/oh-my-zsh}
REMOTE=${REMOTE:-https://gitee.com/${REPO}.git}

编辑后保存, 运行安装即可. (运行前先给install.sh权限)

修改仓库地址

cd ~/.oh-my-zsh
git remote set-url origin https://gitee.com/mirrors/oh-my-zsh.git
git pull

oh-my-zsh升级

omz update # 推荐使用

# 或者

upgrade_oh_my_zsh # 官方不推荐使用

原文地址: https://touka.dev/tech/oh-my-zsh-china-mirror/


文章作者: 阿牛
版权声明: 本博客所有文章除特別声明外,均采用 CC BY 4.0 许可协议。转载请注明来源 阿牛 !
评论
  目录